Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoop-, Levering- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, webbased orders, email orders, (contractuele) verhoudingen, Buren Hallum Automaterialen BV enerzijds en de wederpartij, relaties, klanten, gebruikers, deelnemers enzovoort, anderzijds.

1.    Geldigheid

Alle transacties geschieden uitsluitend op onderstaande voorwaarden, welke worden geacht door de koper te zijn aanvaard. Van de verkoop- en leveringsvoorwaarden afwijkende overeenkomsten verbinden ons slechts voor zover deze door ons schriftelijk zijn gesloten en gelden slechts voor de daarop betrekking hebbende transacties. Bij strijd met schriftelijke inkoopvoorwaarden van afnemers gelden uitsluitend onze hieronder vermelde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk wordt overeengekomen.

2.    Offerten en prijzen

Alle aanbiedingen en prijsopgaven, ook die welke in onze catalogi en prijscouranten staan vermeld, zijn onzerzijds steeds vrijblijvend.

3.   Leveringstermijn

De door ons toegezegde leveringstermijnen gelden onzerzijds slechts bij benadering. Leveringstermijnen kunnen nooit worden gezien als fatale termijn en schade ontstaan door overschrijding van leveringstermijnen kan nooit op de verkoper worden verhaald.

4.    Betaling

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. De koper is in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daartoe is vereist. Bij overschrijding van de betalingstermijn is over het te laat betaalde bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of een gedeelte ervan. Alle gerechtelijk en/of buitengerechtelijke kosten, die voortvloeien uit de incassering van onze vordering, waaronder begrepen de kosten van een faillissementsaanvraag, welke kosten tenminste 15% van onze kosten bedragen, zijn geheel voor rekening van de koper.

5.    Eigendomsvoorbehoud

Verkoper behoudt zich het eigendom van de geleverde zaken voor totdat al zijn vorderingen op koper uit welken hoofde dan ook volledig zullen zijn voldaan. De koper verplicht zich deze geleverde zaken op eerste aanmaning aan ons terug te geven en machtigt ons of diegene die wij daartoe aanstellen reeds nu voor alsdan de ruimten waar de goederen zich bevinden, te betreden en dezen weg te halen. Het is de koper verboden, behoudens onze schriftelijke toestemming, nog niet volledig betaalde goederen op een andere wijze aan derden in onderpand te geven of hierop een stil pandrecht te vestigen, te verhuren of in bruikleen af te staan.

6.    Reclames

Reclames dienen schriftelijk binnen 3 weken na ontvangst van de goederen te geschieden. Na deze termijn wordt de retourzending behandeld als retour overstock. Voor de precieze werking zie de B.H.A. retourenregeling.

7.   Garantie

Mocht zich aan een door ons geleverd product een gebrek voordoen waarvan de koper bewijst dat dit een gevolg is van een fabricage- of materiaalfout en dientengevolge normaal gebruik niet meer mogelijk is, dan verplichten wij ons nieuwe onderdelen kosteloos te leveren of te vergoeden naar onze eigen keuze. Indien de door ons geleverde goederen op enigerlei wijze door de koper of derden zijn verwerkt of gemonteerd, dan worden deze beschouwd als zijnde goedgekeurd en geaccepteerd. Zie verder ook de B.H.A. retourenregeling.

8.    Aansprakelijkheid

Behoudens het niet voldoen aan onze verplichtingen uit overeenkomst, zijn wij nimmer aansprakelijk te stellen voor andere schaden in welke vorm of uit welken hoofde ook, noch door de koper, noch door derden. Buren Hallum Automaterialen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door haar verstrekte informatie en handleidingen.

9.    Auteursrechten

Alle ten behoeve van een bestelling, prijsopgaaf  o.i.d. door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen of andere documentatie blijven ons eigendom. Het is de koper verboden, zonder schriftelijke toestemming, deze bescheiden aan derden te overhandigen of te tonen.

Evenmin mogen de door ons geleverde producten door de koper op tentoonstellingen of beurzen worden geëxposeerd, tenzij wij daar schriftelijk toestemming voor hebben verleend.

Buren Hallum Automaterialen B.V.  –  Leeuwarden

Buren Hallum Automaterialen 058 294 8970
Einsteinweg 1 Leeuwarden, 8912AP